סיווג קבלנים כתנאי במכרז

חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט- 1969 קובע כי לא יבוצעו עבודות הנדסה בנאיות, כהגדרתן בחוק, אם היקפן הכספי או מהותן המקצועית חורגים מהתחום שנקבע בתקנות רישום קבלנים (היקף כספי ומהות מקצועית), תשמ"ד- 1984, אלא אם בוצעו בידי קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, אשר קיבל רישיון מאת רשם הקבלנים.

 

הרשם מנהל את פנקס הקבלנים בו מופיעים כל הקבלנים הרשומים על פי סיווגם המקצועי (ענף הבניה ו/או ענפי המשנה) והכספי (היקף הבניה המורשה). קבלן רשאי לבצע עבודות הנדסה בנאיות רק במסגרת הסיווג שאושר לו.

 

לפי החוק, מי שמבצע עבודות באחד או יותר מהענפים שנקבעו ברשימה האמורה בהיקף כספי העולה על ההיקף שנקבע בתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (היקף כספי ומהות מקצועית), התשמ"ד – 1984, חייב להירשם בפנקס הקבלנים לענף ולסיווג המתאים.

 

בעת בחירת קבלן לביצוע עבודות בניה ושיפוצים, בין אם מדובר במכרז ובין אם מדובר בהתקשרות עם קבלן ללא מכרז, מתעוררת לא אחת הבעיה אם סיווגו של הקבלן מתאים או לא מתאים לביצוע העבודה. הבעיה יכולה להתעורר בתהליך הבחירה לפני תחילת העבודה, או אף לאחר תחילת העבודה.

 

אחת הדרכים למנוע מחלוקת היא דרישה ברורה מראש מצד מזמין העבודה לגבי הסיווג הנדרש לביצוע היקף העבודות. דרישה כזו מסייעת במניעת מחלוקות בתחום זה. יתרה מזו - אם מדובר בארגון ציבורי, מצופה מארגון שכזה כי יבדוק את סיווגו של מי שהוא עומד לחתום אתו על החוזה ויוודא שאינו חותם על חוזה לא חוקי. כל זאת כדי למנוע מחלוקת משפטית, ובעיקר כאשר יתכנו פרשנויות שונות לאופן החישוב של סיווג הקבלן. הגדרה מדויקת של הסיווג הנדרש במכרז או לכל הפחות בחוזה מונעת מחלוקת משפטית זאת.

 

במידה והבעיה מתעוררת לפני תחילת העבודה, יכול הגורם המזמין לדרוש מהקבלן להשיג סיווג כספי גבוה יותר עד לתחילת העבודה.

 

חשוב לציין כי ניתן לאפשר לקבלן לזכות במכרז גם אם אין בידו הסיווג המתאים, אולם זאת בתנאים מיוחדים.

 

בדרך כלל נקבע סיווגו הכספי של קבלן, בעת רישומו, על פי היקף החוזים שביצע. לא אחת קורה שההערכה הכספית של החוזים לצורך חישוב הסיווג הקבלני, אינה פשוטה כלל ועיקר וייתכנו מקרים הנתונים לפרשנויות שונות, לאור הפסיקה והספרות המשפטית. שאלות אלה מורכבות ומסובכות ויש להתייעץ עם עו"ד מומחה בנושא.

 

משרד עו"ד רבקה ניר מטפל, בין השאר ברישום קבלנים, מייצג קבלנים בפני רשם הקבלנים ובוועדות הערר על החלטות הרשם, ועורך חוות דעת משפטיות בתחומים אלו.

מאמרים

054-5439090