תמ"א 38​

תמ"א 38 היא תכנית מיתאר ארצית העוסקת בחיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה. דיירים המתקשרים עם קבלן/יזם לביצוע העבודה יכולים להגיע עמו להסדר לפיו יקבל הקבלן/יזם זכויות בניה נוספות בבניין. זכויות אלו יממנו את חיזוק הבניין ואת ההטבות שיינתנו לדיירים בתמורה, כגון שיפוץ הבניין, התקנת מעלית ועוד.

כל ההוצאות הכרוכות בשיפוץ ובבניה במסגרת תמ"א 38 חלות על הקבלן/יזם כולל מסים והוצאות נוספות ובהן מימון מפקח בניה אשר יפקח על העבודות ויוודא שהן מתבצעות על פי התכניות ובהתאם לנדרש. חשוב ביותר כי בעת ההתקשרות יישמרו זכויות הדיירים. יש לסכם מראש את הבטחונות שיעמיד הקבלן/יזם לדיירים למקרה של אי עמידה בתנאי החוזה, כולל לוחות הזמנים.

ביצוע העבודה כרוך באישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה.

כבכל פרויקט בניה, על הקבלן/יזם לדאוג לביטוח מתאים כנגד כל נזק, ואף להעניק לדיירים תקופת בדק. בסיום הבניה על הקבלן/יזם לדאוג לתיקון צו רישום הבית המשותף. נציגות הבניין תדאג להשיג את כל האישורים הנדרשים מטעם בעלי הדירות בבניין או דיירי הבניין ככל שיידרש לטובת העברת זכויות הבניה לרישום בלשכת רשם המקרקעין.

מאמרים

054-5439090