טיפול בהעלאת סיווג אצל רשם הקבלנים​

חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט- 1969 (להלן: "החוק"), קובע כי לא יבוצעו עבודות הנדסה בנאיות, כהגדרתן בחוק, אם היקפן הכספי או מהותן המקצועית חורגים מהתחום שנקבע בתקנות רישום קבלנים (היקף כספי ומהות מקצועית), תשמ"ד- 1984, אלא אם בוצעו בידי קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, אשר קיבל רישיון מאת רשם הקבלנים.

 

הרשם מנהל את פנקס הקבלנים בו מופיעים כל הקבלנים הרשומים על פי סיווגם המקצועי (ענף הבניה ו/או ענפי המשנה) והכספי (היקף הבניה המורשה). קבלן רשאי לבצע עבודות הנדסה בנאיות רק במסגרת הסיווג שאושר לו.

 

לפי החוק, מי שמבצע עבודות באחד או יותר מהענפים שנקבעו ברשימה האמורה בהיקף כספי העולה על ההיקף שנקבע בתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (היקף כספי ומהות מקצועית), התשמ"ד – 1984, חייב להירשם בפנקס הקבלנים לענף ולסיווג המתאים. על פי החוק ס' 3(א) "הפנקס יכיל מדורים נפרדים לכל אחד מענפי עבודות הנדסה בנאיות .."

לפי תקנה 11 לתקנות:"ביצוע עבודות הנדסה בנאיות שהיקפן עולה על המותר בסוג בו מסווג הקבלן מהווה עבירה על סעיף 16(1) לחוק".

לפי סעיף 14 לחוק:עבודות העולות על היקף שנקבע (תיקונים: התשל"ב, התשל"ג, התשל"ה)14. (א) לא יבוצעו עבודות הנדסה בנאיות שהיקפן הכספי או מהותן המקצועית חורגים מהתחום שנקבע בתקנות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אלא על-ידי קבלן רשום שקיבל רשיון לפי סעיף 3(ג) לענפים או לענפי משנה של עבודות אלה.

משרד עו"ד רבקה ניר מטפל בהעלאת סיווגים של קבלנים ובמתן ייעוץ בכל הנוגע לרישום, ערעור על החלטות רשם הקבלנים ועוד.

מאמרים

054-5439090