כמה דגשים בעקבות תיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין​

רכישת דירה יד שנייה-עד לתאריך 01/05/2016 ניתן היה לפי  סעיף 49ג לחוק למכור את הדירה הישנה בפטור ממס שבח, כדירה יחידה בתנאי שהמכירה נעשית תוך 18 חודשים ממועד רכישת הדירה החדשה.


ואילו לעניין מס רכישה ברכישת הדירה החלופית, קבע המחוקק שניתן ליהנות ממדרגות מס רכישה של דירה יחידה בתנאי שהדירה הישנה נמכרת תוך 24 חודשים ממועד רכישת הדירה החדשה.


במסגרת הוראת השעה, איחד המחוקק בין התקופות הקבועות בחוק, באופן שהתקופה לעניין מס רכישה קוצרה ל-18 חודשים.

 רכישת דירה מקבלן- התקופה למכירת הדירה הישנה כאשר מדובר ברכישת דירה חדשה מקבלן, שעמדה על 12 חודשים ממועד המסירה של הדירה החדשה, לא שונתה במסגרת התיקון לחוק.

בתום תקופת הוראת השעה, הן לעניין מס רכישה והן לעניין מס השבח, תוארך התקופה ל-24 חודשים.       
דירות שהתקבלו בירושה- התיקון החדש לא פגע בפטור המיוחד של דירה שהתקבלה בירושה מכוח סעיף 49ב(5) לחוק. דירה זו, אינה פוגעת במעמדה של הדירה העיקרית כדירה יחידה לעניין הזכאות לפטור ממס שבח לדירה יחידה מכוח סעיף 49ב(2).
אולם
בעבר דירה נוספת שחלקו של המוכר בה לא עלה על שליש, לא שללה ממנו את הזכאות לפטור דירה יחידה לגבי דירת המגורים העיקרית או את מדרגות מס הרכישה של דירה יחידה.

מתאריך 01/05/2016, הדירה העיקרית תיחשב כדירה יחידה גם אם יש למוכר חלק בדירה נוספת שהתקבלה בירושה שאינו עולה על מחצית(לפני התיקון רק חלק שאינו עולה על שליש לא פגע במעמד של הדירה העיקרית כדירה יחידה). עיקרון זה חל הן לעניין מס שבח והן לעניין מס רכישה.
 
תיקון זה נקבע כהוראת שעה שתוקפה מיום 1/5/2016 ועד ליום 30/4/2021.
 
כתבה: עו"ד רבקה ניר​

מאמרים

054-5439090